New world standard for sustainable mining

The mine of the future is carbon-dioxide-free, digitalized and autonomous. To set a new world standard for sustainable mining at great depth, LKAB, ABB, Epiroc, Combitech and Volvo Group have joined forces in a partnership and are starting a unique testbed in the orefields of northern Sweden.

The testbed, SUM, Sustainable Underground Mining, will be created in LKAB’s underground mines in Kiruna and Malmberget and will also take the form of a virtual mine. Here, new technology will be developed and tested in a real mining environment to ensure that the Swedish mining industry can remain competitive and create jobs and growth, both locally in Norrbotten and nationally. This requires new control systems, new and improved mining equipment, as well as complex and efficient management systems that meet future demands for a sustainable industry. Reaching that goal will demand a new type of collaboration, a digital ecosystem in which the partners’ digital systems and operations are linked.

”Sweden’s mining and minerals industry is competing to be the world’s most sustainable. Since sustainability requirements and technology are now developing at a rapid pace, Swedish companies have to join forces to ensure that we can mine safely and sustainably in the future. That bodes well for a mining nation like Sweden,” says Mikael Damberg, Minister for Enterprise and Innovation.

After 2030 LKAB must be ready to mine at greater depth in the Kiruna and Malmberget mines. For this, one of Sweden’s biggest industrial investments ever, decisions will have to be taken in the mid-2020s. To be able to realize the technology shift and reduce climate impact, LKAB, ABB, Epiroc, Combitech and AB Volvo have joined forces to find solutions and set a new world standard for sustainable mining at great depth that would entail a major leap in technological development.

”LKAB has a longstanding tradition of innovation and, to secure long-term competitiveness, we must find new methods and smarter solutions for continued mining of the world’s best and purest iron ore deposits deeper in our underground mines. We are proud to enter into one of the biggest collaborative ventures in Sweden today, a venture involving industry leaders that are contributing expertise and technical resources. Together, we will develop a future mining industry that is sustainable, safe, carbon-dioxide-free, digitalized and autonomous,” comments Jan Moström, President and CEO, LKAB.

”We’re proud to be part of a collaborative effort to develop the world’s most modern mining operation. This aligns well with our focus on autonomous and battery-operated products and solutions that improve productivity and safety in the mines,” says Per Lindberg, President and CEO of Epiroc.

”LKAB is taking a whole new approach to the development of future mines with unique digital and sustainable solutions. We look forward to partnering with LKAB, Epiroc, Combitech and AB Volvo and contributing our knowledge of automation and electrification of underground mines and services. Digitalization presents tremendous opportunities and, together with our partners, we are creating the safe and efficient mines of tomorrow,” says Johan Söderström, Managing Director, ABB Sweden.

”Via this partnership, we can derive maximum benefit from digitalization and create the sustainable mine of the future. We are proud to participate in a very important effort whereby we can contribute our expertise and experience of linking automated processes and people by means of so-called digital ecosystems,” says Hans Torin, CEO, Combitech.

”Swedish industrial competitiveness is based on innovation, collaboration between society and strong, international companies, and a genuine ambition to find systems solutions that are environmentally, socially and economically sustainable. In this way we are assured, jointly and individually, of our leadership role in the world. For the Volvo Group it is vital to be part of complete systems solutions that create prosperity for society and industry. In a technical paradigm shift where automation, electromobility and interconnected systems play a key role, this collaborative effort will strengthen our competitive advantage globally,” comments Martin Lundstedt, President and CEO, Volvo Group.

Within the framework of the testbed the best means of building an efficient autonomous production system that is carbon-dioxide-free and has the highest conceivable level of safety will be studied. In the future autonomous and digitalized mine people and machines will work side by side. Implementation of the project will require very significant investment on a national scale and the partners are therefore seeking collaboration with more suppliers, the Swedish state, research institutes and universities.

Ny världsstandard för hållbar gruvbrytning

Framtidens gruva är koldioxidfri, digitaliserad och autonom. För att tillsammans sätta en ny världsstandard för hållbar gruvbrytning på stora djup, går LKAB, ABB, Epiroc, Combitech och Volvokoncernen samman i ett partnerskap och startar en unik testbädd i Malmfälten.

Testbädden, SUM, Sustainable Underground Mining, ska anläggas i LKAB:s underjordsgruvor i Kiruna och Malmberget samt i en virtuell gruva. I testanläggningarna ska ny teknik utvecklas och testas i verklig gruvmiljö för att säkerställa att svensk gruvindustri även i framtiden är konkurrenskraftig och kan skapa jobb och tillväxt, både lokalt i Norrbotten och nationellt. Det krävs nya styrsystem, ny och utvecklad gruvutrustning samt komplexa och effektiva ledningssystem som möter framtidens krav på en hållbar industri. För att nå dit krävs en helt ny typ av samarbete, ett digitalt ekosystem där parterna kopplar ihop såväl digitala system som verksamheter.

Sveriges gruv- och mineralindustri tävlar om att vara mest hållbar i hela världen. Hållbarhetskraven och teknikutvecklingen utvecklas nu i snabb takt och då behöver även svenska aktörer komma samman för att se till att vi kan bedriva gruvdrift på ett säkert och hållbart sätt i framtiden. Det bådar gott för gruvlandet Sverige, säger Mikael Damberg, närings- och innovationsminister

Efter 2030 ska LKAB stå redo att bryta järnmalm djupare ner i gruvorna i Kiruna och Malmberget. Det förutsätter att beslut fattas i mitten på 2020-talet för en av Sveriges största industriinvesteringar någonsin. För att klara teknikskiftet och minska klimatpåverkan går de svenska industriföretagen LKAB, ABB, Epiroc, Combitech och AB Volvo samman för att hitta lösningar och sätta en ny världsstandard för hållbar gruvdrift på stora djup som skulle innebära ett rejält tekniksprång.

– LKAB har en lång tradition av innovationer och för att säkra långsiktig konkurrenskraft måste vi hitta nya metoder och smartare lösningar för fortsatt brytning av världens bästa och renaste järnmalmsfyndigheter djupare ner i våra underjordsgruvor. Vi är stolta över att inleda ett av de största samarbetsprojekten i Sverige idag med ledande aktörer i branschen som bidrar med kompetens och tekniska resurser. Tillsammans ska vi ta fram lösningen på morgondagens hållbara gruvindustri som är säker, koldioxidfri, digitaliserad och autonom, säger Jan Moström, vd och koncernchef LKAB.

– Vi är stolta över att vara en del av samarbetet med att utveckla världens mest moderna gruvverksamhet. Detta är i linje med vårt fokus på autonoma och batteridrivna produkter och lösningar som ökar produktiviteten och säkerheten i gruvorna, säger Per Lindberg, vd och koncernchef Epiroc.

– LKAB tar ett helt nytt grepp i utvecklingen av framtidens gruvor med unika digitala och hållbara lösningar. Vi ser fram mot att i ett partnerskap tillsammans med LKAB, Epiroc, Combitech och AB Volvo kunna bidra med vår kunskap inom automation och elektrifiering av underjordsgruvor samt service. Digitaliseringen ger oerhört stora möjligheter och tillsammans med övriga samarbetspartner skapar vi morgondagens effektiva och säkra gruvor säger Johan Söderström, vd ABB Sverige.

– Genom det här partnerskapet kan vi tillsammans dra nytta av digitaliseringens möjligheter fullt ut och skapa framtidens hållbara gruva. Vi är stolta över att delta i ett så viktigt arbete där vi kan bidra med vår kompetens och erfarenhet av att knyta ihop autonoma processer och människor genom så kallade digitala ekosystem, säger Hans Torin, vd Combitech.

– Svensk industris konkurrenskraft bygger på innovation, samarbete mellan samhälle och starka internationella företag samt en genuin ambition att hitta systemlösningar som är miljömässigt, socialt och ekonomiskt hållbara. På detta sätt försäkrar vi oss om vår individuella och gemensamma ledarroll i världen. För Volvokoncernen är det viktigt att vara en del i kompletta systemlösningar som skapar välstånd för samhälle och näringsliv. I ett tekniskt paradigmskifte där automation, elektromobilitet och sammankopplade system spelar avgörande roll kommer det här samarbetet stärka vår konkurrenskraft globalt, säger Martin Lundstedt, vd Volvokoncernen.

Inom ramen för testbädden ska bästa sättet för att bygga ett effektivt autonomt produktionssystem undersökas, som är koldioxidfritt och med högsta tänkbara säkerhet. I framtidens autonoma och digitaliserade gruva ska maskiner och människor arbeta sida vid sida. För att projektet ska gå att genomföra krävs det betydande nationella insatser och parterna söker därför samarbete med fler leverantörer, staten, forskningsinstitut och universitet.

Gemensam presskonferens som hålls idag kl. 11.30 livesänds via följande länk: https://edge.media-server.com/m6/p/pjqsna7q

För mer information kontakta:
Tina Benson, tf Informationschef LKAB, +46 70 342 10 85
Caroline Karlsson, Director of Corporate Communications ABB, +46 70 26 49 340