Nyheter

Framtidens gruvbrytning kräver nya tankesätt

I LKAB:s verksamheter pågår ständig utveckling. Med en digitaliserad och autonom gruvbrytning i sikte är testverksamheten i Konsuln i Kiruna en viktig beståndsdel för att nå målen om ökad produktivitet, bättre och säkrar arbetsflöden och en miljömässigt hållbar gruva.

Kontor med stora skärmar och två personer som arbetar
I Konsulns projektkontor i Kiruna testas nya, smartare arbetssätt inför framtidens gruvbrytning. Foto: Fredric Alm.

Det som testas i Konsuln implementeras stegvis och ibland parallellt i ordinarie gruvverksamhet. Inledningsvis är det av geografiska skäl främst Kirunagruvans personal och processer som interagerar med Konsuln, men även underjordsverksamheten i Malmberget närmar sig utvecklingsprojektet.

Under hösten 2020 har en lastmaskin från Epiroc testats i skarp produktion i Kirunagruvan. Den autonoma styrningen av Epirocmaskinen har skötts från styrcentralen under jord. Resultatet verkar positivt, men utvärdering pågår. Samtidigt har Sandviks egna styrsystem testats på befintliga Sandvikmaskiner. Även dessa styrs autonomt, och för första gången har flera lastare också lossat råmalm i samma bergsschakt och därmed korsat varandras körvägar, något som är ganska unikt.

– När vi jobbar tillsammans blir resultatet bäst. Mina medarbetare känner stolthet över att delta i framtidsprojekt och kommer med värdefulla synpunkter vilket bygger engagemang. Och bara en sådan sak att vi har servicepersonal från två stora gruvmaskinsleverantörer som jobbar sida vid sida – det hade inte hänt om vi inte hade varit partners. Nästa steg är att ha en Epiroc- och en Sandvikmaskin som körs autonomt i samma område, säger Nils Stenberg, gruvchef i Kiruna.

Med digitalisering kommer nya verktyg som underlättar vardagen och gör jobbet säkrare. Med ett väl utbyggt wifi-nät under jord och mobiltelefoner till all produktionspersonal har grunden lagts.
– Att minska slöserier är viktigt för att kunna jobba effektivt och här är ”rätt information i rätt tid till rätt mottagare” en gemensam målbild. Mobilen kommer att vara ett bra hjälpmedel för att nå dit, säger Nils Stenberg.

Att förändra beteenden är en långt större utmaning än att plocka in nya maskiner i gruvan, det är alla inblandade överens om. Nya, smartare arbetssätt stöds bland annat av tester i MOC:en (Mine Operations Control) i Konsulns projektkontor.
– En av de största utmaningarna är att bygga nytt från noll. Vi ska inte kopiera sådant som redan finns utan välkomna, analysera och prova helt nya idéer och lösningar. Det baseras på tillit, att människor interagerar och att vi bygger ett team, vilket inte är lätt i vanliga fall och som nu försvåras av den pågående pandemin. Det är ingen enkel sak vi gör för att ställa om till framtidens gruvbrytning, men vi kommer att klara det, säger Mike Lowther, avdelningschef för Konsulngruvan i Kiruna.

Man vid liggande "touch-screen"
Jorge Garcia Recio, trainee i LKAB:s testgruva i Konsuln. Foto: Fredric Alm.

SUM industrial collaboration strengthened with the addition of a new partner

To develop the digitalized, autonomous and carbon-dioxide-free mine of the future, in collaboration with other globally leading Swedish companies, LKAB initiated SUM, Sustainable Underground Mining in 2018. Significant progress has been made and the engineering group Sandvik has now joined the venture as a new partner that will further strengthen a joint endeavour towards sustainable underground mining at great depths. 

”In the coming years LKAB must have a solution in place to be able to mine iron ore at depths approaching or exceeding 2,000 metres in a cost-effective way by employing technology that is safe, autonomous, electrified, digitalized and carbon-dioxide-free. To enable this, collaboration with other leading industrial companies will be decisive. Sandvik’s longstanding experience of producing underground vehicle systems will complement the ongoing work in an important way,” says Jan Moström, President and CEO of LKAB.

”LKAB has used automated equipment from Sandvik for many years and we look forward to the opportunity to extend our collaboration and introduce new and advanced solutions that will set an industry standard,” says Stefan Widing, President and CEO Sandvik.

Partners in SUM also include Epiroc, ABB and Combitech and the project has received funding support from the Swedish Energy Agency. The Volvo Group’s earlier partnership in SUM will now take the form of other collaboration with LKAB.


A new world standard for mining at great depths

After 2030 LKAB must be ready to mine iron ore deeper in the mines in Kiruna and Malmberget. For this, one of Sweden’s biggest industrial investments ever, decisions will have to be taken in the mid-2020s. This type of strategic collaboration project is very complex, each company contributes its specific expertise, and the partners will link together both digital systems and operations. Providing unique possibilities for SUM, the test mine Konsuln in Kiruna will serve as a real mine environment where technology, machines and working methods will be tested.

Epiroc and Sandvik provide the global mining industry with smart vehicle solutions. Here, it will be a matter of battery-powered, autonomous and efficient mining equipment and related solutions that will ensure improved productivity and safety in LKAB’s mines. ABB‘s role is to contribute knowledge and solutions for electrification, automation, service and maintenance. With the help of digitalization, solutions can be identified for increasing the amount of available information, which contributes to optimal productivity in a safe, accessible and sustainable way.
Combitech contributes broad expertise and experience when it comes to connecting autonomous processes and people via so-called digital ecosystems.

”To meet the mining industry’s challenges it is essential that we work together to create effective solutions that guarantee safe mining operations that are economically, environmentally and socially sustainable. Swedish mining companies have a tradition of being technology leaders, which has enabled them to compete internationally. To secure our future competitiveness, we must continue to make the best use of our collective know-how. Within the framework for SUM, suppliers and mining companies have joined forces under a common vision whereby ABB, with our longstanding experience of both automation and electrification of mines, will shape the future of sustainable mining together with our partners,” says Björn Rosengren, CEO of ABB.

”We at Epiroc, with our expertise and leading position in automation and battery electrification of mining equipment, are proud to be able to contribute to the future mine. As well as bringing great advantages in terms of the work environment in the mine, this will benefit the climate, and our open systems will facilitate autonomous and other smart vehicle solutions. We are very pleased to be part of the SUM initiative, which uses proactive thinking and world-leading innovation to place people, the environment and productivity at the top of the agenda,” says Helena Hedblom, President and CEO of Epiroc.

”Via this partnership, we can derive maximum benefit from digitalization. One key is integration between various complex systems in order to manage information flows and enable interactivity. Here, we are proud to contribute our know-how and experience of digital integration to achieve the sustainable mining of the future,” says Hans Torin, CEO Combitech.


Significant advances

Collaboration in SUM is both unique and challenging. Structure, cross-functional teams and work methods must be developed to fit all member companies. Although this effort has taken longer than expected, significant advances have been made:

 • Successful establishment of the test mine Konsuln in Kiruna, where testing is done in a real mine environment.
 • An integration and collaboration platform, “LOMI” (LKAB Open Mine Integrator) has been developed to enable an open systems architecture whereby all partners can develop modules and solutions that work together.
 • ABB has delivered ABB Ability System 800xA, the control-room console Extended Operation Workplace and a ”Collaboration table” for visualizing key functions and key figures in the mine, allowing the operator to monitor and control equipment in the best, most sustainable way. The ambition is that everything that is done in the test mine can be approved, planned and controlled via a project office at surface level, so that underground work can be done more efficiently.
 • Epiroc has delivered the drill rig Easer L and mine loader Scooptram ST18, both equipped for automation functionality, for the test mine, and operators and service personnel have been trained. Easer L, commissioned in 2019, has shown good results in drilling over 50-metre-long holes in the test mine, which is an important step for planning future mine layout. For the loader, during autumn 2020, the plan is to conduct tests with increasing complexity in terms of automation and interoperability.
 • Combitech delivers new solutions for systems platforms on an ongoing basis together with LKAB’s IT- department. The aim is to synchronize new technology with existing systems.

In March 2020 the ”Testbed for integrated, efficient and carbon-dioxide-free mining systems”, a part of SUM, received funding amounting to 207 million kronor from the Swedish Energy Agency, showing just how important the project is for the climate and for the technological transition, but also for Sweden as an industrial nation.

Industrisamarbetet SUM förstärker med ny partner

För att utveckla framtidens digitaliserade, autonoma och koldioxidfria gruva inledde LKAB 2018 ett samarbete med andra globalt ledande svenska företag i SUM, Sustainable Underground Mining. Arbetet har gjort tydliga framsteg och nu går även gruv- och industrikoncernen Sandvik in som ny partner för att ytterligare stärka det gemensamma arbetet mot en hållbar underjordsbrytning på stora djup

— LKAB behöver inom de närmaste åren ha en lösning på plats för att kunna bryta järnmalm på djup som närmar sig eller överstiger 2¬ 000 meter på ett kostnadseffektivt sätt och som samtidigt är säkert, autonomt, elektrifierat, digitaliserat och koldioxidfritt. För att klara det är samarbetet med andra ledande industriföretag avgörande. Sandviks långa erfarenhet och kunskap om fordonssystem under jord blir ett viktigt tillskott i det fortsatta arbetet, säger Jan Moström, LKAB:s vd och koncernchef.

— LKAB har använt automatiserad utrustning från Sandvik under lång tid och vi ser fram emot den här möjligheten att expandera vårt samarbete och introducera nya ledande lösningar som sätter industristandarden, säger Stefan Widing, vd och koncernchef för Sandvik.

Sedan tidigare ingår Epiroc, ABB och Combitech i SUM och projektet har även fått finansiellt stöd från Energimyndigheten. Volvokoncernens tidigare partnerskap i SUM övergår i andra samarbetslösningar med LKAB.


En ny världsstandard för gruvbrytning på stora djup

Efter 2030 ska LKAB stå redo att bryta järnmalm djupare ner i gruvorna i Kiruna och Malmberget. Det förutsätter att beslut fattas i mitten på 2020-talet för en av Sveriges största industriinvesteringar någonsin. Komplexiteten i den här typen av strategiskt samarbetsprojekt är omfattande, där varje företag bidrar med sin specifika kompetens och där parterna kopplar ihop såväl digitala system som verksamheter. En unik möjlighet i SUM är testgruvan Konsuln i Kiruna där ny teknik, maskiner och arbetssätt testas i riktig gruvmiljö.

Epiroc och Sandvik levererar smarta fordonslösningar till gruvindustrin på världsmarknaden. Det handlar om batteridrivna, effektiva och autonoma maskiner som säkerställer ökad produktivitet och säkerhet i LKAB:s gruvor. ABB:s roll är att bidra med kunskap och lösningar inom elektrifiering, automation, service och underhåll. Med digitaliseringens hjälp identifieras nya lösningar för att öka informationsmängden vilket bidrar till högsta möjliga produktivitet på ett säkert, tillgänglig och hållbart sätt.
Combitech bidrar med kompetens och erfarenhet av att knyta ihop autonoma processer och människor genom så kallade digitala ekosystem.

— För att lösa gruvnäringens utmaningar är det av största vikt att vi arbetar tillsammans för att skapa effektiva lösningar som garanterar en säker gruvdrift som är ekonomiskt, socialt och klimatmässigt hållbar. Svenska gruvor har en tradition av att vara teknikledande och har därigenom kunnat hävda sig internationellt, och för att säkerställa vår framtida konkurrenskraft behöver vi fortsätta nyttja vår gemensamma kompetens. Inom ramen för SUM samlas leverantörer och gruvbolag under en gemensam vision, där vi på ABB med vår långa erfarenhet av såväl automatisering som elektrifiering av gruvor tillsammans med våra partners formar framtidens hållbara gruvdrift, säger Björn Rosengren, vd och koncernchef för ABB.

— Vi på Epiroc är stolta över att bidra till framtidens gruva med vår expertis och ledande position inom automation och batterielektrifiering av gruvmaskiner. Det innebär stora fördelar för arbetsmiljön i gruvan och för klimatet, och våra öppna system underlättar för autonoma och andra smarta fordonslösningar. Vi är mycket glada över att vara med i SUM-samarbetet, som med proaktiva idéer och världsledande innovation sätter människan, miljön och produktiviteten i centrum, säger Helena Hedblom, Epirocs vd och koncernchef.

— Genom det här partnerskapet kan vi tillsammans dra nytta av digitaliseringens möjligheter fullt ut. En nyckel är integrationer mellan olika komplexa system för att hantera informationsflöden och skapa samverkan. Här är vi stolta över att bidra med vår kompetens och erfarenhet av digitala integrationer för att nå framtidens hållbara gruvdrift, säger Hans Torin, vd Combitech.

Tydliga framsteg

Samarbetet i SUM är både unikt och utmanande där struktur, tvärfunktionella arbetsgrupper och arbetssätt utvecklas för att passa alla bolag, ett arbete som tagit längre tid än förväntat samtidigt som det har tagits tydliga steg framåt:
En lyckad etablering av testgruvan Konsuln i Kiruna där tester görs i en verklig gruvmiljö.
En integrations- och samarbetsplattform, ”LOMI” (LKAB Open Mine Integrator), har utvecklats som möjliggör en öppen systemarkitektur där alla parter kan utveckla moduler och lösningar som fungerar ihop.
ABB har levererat ”ABB Ability System 800xA”, operatörsbord ”Extended Operation Workplace” och ett ”Collaboration table” för att visualisera nyckelfunktioner och nyckeltal i gruvan som gör det möjligt för operatören att bevaka och styra anläggningen på bästa hållbara sätt. Ambitionen är att allt som händer i testgruvan ska passera, planeras eller styras via projektkontor ovan jord så att underjordsarbetet blir mer effektivt.
Epiroc har levererat öppningsborriggen Easer L och gruvlastaren Scooptram ST18, båda med automationsfunktionalitet, till testgruvan och förare och servicepersonal har utbildats. Easer L som driftsattes 2019, har med goda resultat borrat över 50 meter långa borrhål i testgruvan, vilket är viktiga steg för planeringen av framtidens gruvlayout. Planen för gruvlastaren är att under hösten 2020 genomföra tester med stegvis ökad komplexitet inom automation och interoperabilitet.
Combitech levererar kontinuerligt in nya lösningar på systemplattformar i nära samarbete med LKAB:s IT-avdelning där man testar att synka ny teknik med befintliga system.

I mars 2020 fick ”Testbädd för integrerat, effektivt och koldioxidfritt gruvbrytningssystem”, som är en del av SUM, finansiellt stöd på 207 miljoner kronor från Energimyndigheten vilket visar hur viktigt projektet är både för klimatet och teknikomställningen men också för Sverige som industrination.

A new type of LHD to Kiruna for tests within the SUM project

The SUM project is an R&D project for Sustainable Underground Mining. The project is a collaborative development project between LKAB, ABB, Epiroc, Volvo group and Combitech with the intention of developing the future technologies and production systems for LKAB’s mines. Some of the objectives are increased automation and CO2-free production.

Gul lastmaskin på trailer

One step in order to achieve this, is to introduce and test a new 18 tonne capacity LHD, the Epiroc ST 18. The machine coming to Kiruna will be a diesel (of availability reasons) with the ambition of changing it to a battery-electric version later on.

To begin with the machine will be equipped according to LKAB standards concerning communication, bucket scale, WOLIS (Wireless On-line Loading and Information System) and fire extinguisher system. Several operators will be trained to drive the machine, in manual mode to start with, to get to know the machine. Next steps planned are to run the machine in auto- mode in a confined area, to develop an automatic scoop-filling function in order to get it to run fully automated, and to run fully automated on battery.

The test mine in Konsuln i Kiruna will be prepared for a step- wise development and test program of automation systems with the long term objective to develop safe, fully automated, production systems that can run in a mixed traffic environment where both manual and automated machines can interact with each other.

The general test plan with increasing complexity looks like below:

 1. LHD auto, loading to ore pass (same principle as of today, but with new LHD type)
 2. LHD auto + auto scoop filling, loading to ore pass
 3. LHD auto + auto scoop filling, loading to auto truck, dumping to ore pass
 4. LHD auto + auto scoop filling, loading to manual truck (mixed traffic)

En ny typ av lastmaskin till Kiruna för tester inom SUM-projektet

SUM står för Sustainable Underground Mining. Projektet är ett kollaborativt utvecklingsprojekt mellan LKAB, ABB, Epiroc, Volvokoncernen och Combitech för att utveckla framtida teknologier och system till LKAB’s gruvor. Några av målen är automation och koldioxidfri produktion.

Ett steg mot detta blir att introducera Epirocs 18 tons lastmaskin ST 18 i Kiruna. För att kunna starta så tidigt som möjligt är den första maskinen dieseldriven men kommer så snart som möjligt att bytas ut mot en batteridriven modell. Den utrustas nu enligt LKAB-standard för kommunikation, skopvåg, WOLIS och automatiskt brandsläckningssystem.

Till att börja med kommer flera förare, liksom Epirocs servicepersonal, att utbildas på maskinen eftersom den inte funnits i Sverige tidigare. Under sommaren 2020 kommer den att köras manuellt för att förarna ska kunna bekanta sig med maskinens egenskaper. Senare under hösten planeras den att köras semi-autonomt i ett befintligt produktionsområde. Här ska även automatisk skopfyllnad utvecklas och testas så att maskinen på lite sikt kan köras helt autonomt.

Under tiden förbereds testgruvan i Konsuln i Kiruna för kommande testverksamhet i syfte att utveckla säkra, helt autonoma, koldioxidfria produktionssystem med blandtrafik (autonoma- och manuella fordon trafikerar samma områden).

Testplanen är tänkt att utföras i steg med ökande komplexitetsgrad enligt nedan:

 1. Semi-autonom lastning till störtschakt (som idag men med ny maskintyp)
 2. Autonom lastning (med automatisk skopfyllnad) till störtschakt
 3. Autonom lastning till autonom truck som tömmer i störtschakt
 4. Autonom lastning till manuell truck (blandtrafik)

Integrerade system stödjer arbetet i gruvan

LKAB står inför en förändringsresa för att skapa framtidens gruva som är koldioxidfri, autonom och digitaliserad. En nyckel är att ha en fungerande integrationsmiljö för att hantera informationsflöden och skapa samverkan. Combitech bidrar i arbetet.

Merparten av LKAB:s malm bryts på över en kilometers djup i de två underjordsgruvorna i Kiruna och Malmberget. I början av 2030-talet beräknas malmen vid nuvarande huvudnivåer vara färdigbruten. För att nå nya fyndigheter krävs mer än ständiga tekniska förbättringar. Det behövs ett nytt arbetssätt men också nya samarbeten. Sustainable Underground Mining (SUM) är ett initiativ som bildades av LKAB 2018 där ABB, Volvokoncernen, Epiroc och Combitech ingår. Tillsammans ska man sätta en ny standard för hållbar gruvbrytning.

​— SUM är en viktig del av LKAB:s väg framåt. Med den här satsningen tar vi ett av flera viktiga steg för att ställa om till en klimatsmart industri med människan i centrum, säger Jan Moström, vd och koncernchef på LKAB.

Inom initiativet identifierades fyra strategiska områden: Gruvans layout och teknik, Autonoma, smarta CO2-fria maskiner, Ledningssystem och integration samt Människa och förändring. I den här artikeln fokuserar vi på Ledningssystem och integration. Ett arbete som handlar om att samordna system för att ge verksamheten och medarbetarna underlag att lösa uppgifter.

​— Målbilden är att medarbetarna ska få tillgång till rätt information vid rätt tidpunkt för att kunna ta beslut. Vägen dit är att samla in, sammanställa och presentera data som stöttar det dagliga arbetet i gruvan. För oss på LKAB innebär det att vi får ett snabbare och effektivare beslutsfattande, vilket är en nödvändighet för en framgångsrik gruvproduktion, säger Håkan Tyni, säkerhetsansvarig på LKAB och som arbetar med IT-delarna inom SUM.

Håkan Tyni, säkerhetsansvarig på LKAB. Foto: LKAB

— På Combitech har vi med oss erfarenhet från flera branscher, bland annat flygindustrin. Den branschen har kommit långt i att integrera system som ska hjälpa medarbetaren att göra rätt saker vid rätt tid. Gripen är ett bra exempel där piloten behöver sammanställd information för att snabbt kunna ta beslut i pressade situationer. Det handlar om system som sorterar information och presenterar det som behövs i stunden, berättar Björn Rudin, digitaliseringsrådgivare på Combitech.

Björn Rudin, digitaliseringsrådgivare på Combitech. Foto: Combitech

Att skapa förutsägbarhet

LKAB har skapat en plattform för att samla in data från de många system som finns i gruvan. Combitech har hjälpt till att kravställa och utveckla miljön. I arbetet har man inspirerats av hur andra verksamheter arbetar.

— För att lyckas är det viktigt att lära och inspireras av andra, framförallt inom andra branscher och domäner. Det finns principer och lösningar som går att anpassa till en verksamhets specifika förutsättningar, men det kräver ett öppet sinne. Jag upplever att LKAB har precis det. De ser möjligheten att hitta informationsglapp mellan system och medarbetare. Till exempel informationsluckor som leder till onödiga ledtider och beslut som löser ett lokalt bekymmer men istället skapar problem någon annanstans i kedjan, säger Björn Rudin på Combitech.

I arbetet med plattformen har Combitech-konsulter med specialistkompetens inom utveckling av molnbaserade tjänster, informationssäkerhet och systemarkitektur jobbat ihop med LKAB:s egna medarbetare. Tillsammans har de byggt ett verktyg för snabba leveranser, där det kan ske releaser flera gånger per dag. LKAB kan på så sätt testa teknik och lösningar ofta, vilket möjliggör snabba återkopplingar och kreativa lösningar. Det är också kostnadseffektivt.

— Förr gjordes systemreleaser ofta en gång per år. Det innebar en lång väntetid samt en stor mängd kodändringar att integrera och testa. Att istället göra mindre och anpassade releaser skapar snabbhet och trygghet. Vi kan till exempel skapa upp en app som löser en arbetssituation smidigare för en specifik yrkesgrupp, säger Håkan Tyni på LKAB.

— Att arbeta på det här sättet gör att det går fort att adressera ett behov och utvärdera en lösning. Det som tidigare kunde ta månader går nu på några veckor. Vi kan enkelt sätta upp de lösningar som behövs för skarpa tester. Integrationsmiljön ger förutsättningar att utvärdera lösningar och teknik under SUM-projektet, säger Björn Rudin på Combitech.

Maskinen Easer L. Foto: Epiroc

The SUM project continues

The current pandemic is affecting LKAB in various ways. However, the SUM project is very much proceeding according to plan. Two important events during the month of March were the Swedish Energy Agency’s declaration of financial support for the project and the Coronavirus outbreak, which affected travel within the project, among other things.

“The fact that we have now received financial support from the Swedish Energy Agency is very gratifying and clearly shows the outside world that the project is important, not just for the climate and the technology transition, but also to Sweden as an industrial nation”, says Markus Petäjäniemi, Senior Vice President of Marketing and Technology at LKAB and project owner of SUM.

Arvid Århberg, LKAB and Johan Olsson, ABB at a so called ”Collaboration table” in the Konsuln projectoffice. Photo: Christer Öhbom.

Continued tunnelling and opening drilling in the Konsuln test mine in Kiruna

In Konsuln, tunnelling continues on several levels. Tunnelling on Level 536 is temporarily paused as we look at which layout is best suited for future underground testing of autonomous vehicles.

Epiroc’s Easer L, a new raiseboring rig for LKAB, was put into operation in Konsuln in autumn 2019 and has so far drilled seven holes, all about fifty metres deep. 

Revised test plan for automation, autonomy and carbon-free transport

”Based on the system structure decided by the steering committee for SUM and Konsuln, we have developed a revised test plan for automation, autonomy and CO2-free transport. Furthermore, we are taking the next step in the development of the alliance by focussing the cooperation and clarifying the roles for the best possible progress,” says Mike Lowther, responsible for the Konsuln test mine.

Mine Operations Control emerges

Just next to the entrance to the Konsuln mine, the installation of Mine Operations Control (MOC), continues in the project offices. Using the latest technology from ABB, the ambition is that everything that happens in the test mine will pass through, be planned or controlled from here. The idea is to train operators in the new technology, initially operators on loan from the Kiruna mine and then continuing with operators from Malmberget and Svappavaara. In close proximity to MOC, new ways of working will also be tested and evaluated, with the support of the sub-project Människa och förändring (People Centric Change).

”This is a good opportunity to test how both technology and the creative design of physical spaces can help us work more efficiently in our future underground mines,” says AnnChristine Lindgren, Head of HR Shared Services and Project Manager for People Centric Change in SUM.

SUM-projektet fortsätter

Den pågående pandemin påverkar LKAB på olika sätt. SUM-projektet fortgår dock i mångt och mycket enligt plan. Två viktiga händelser under mars månad var Energimyndighetens finansiella stöd till projektet samt coronavirusets utbrott som påverkat bland annat resandet inom projektet.

​— Att vi nu har fått finansiellt stöd från Energimyndigheten är mycket glädjande och visar med önskad tydlighet även för omvärlden att projektet är viktigt både för klimatet och teknikomställningen men också för Sverige som industrination, säger Markus Petäjäniemi, direktör för Marknad och teknik på LKAB och SUM:s projektägare.

Två män står vid en stor skärm i ett kontor.
Arvid Åhrberg, LKAB och Johan Olsson, ABB, vid ett så kallat ”Collaboration table” i Konsulns projektkontor i Kiruna. Foto: Christer Öbohm.

Fortsatt ortdrivning och öppningsborrning i testgruvan Konsuln i Kiruna

I Konsuln pågår fortsatt ortdrivning på flera nivåer. Ortdrivning på nivå 536 är tillfälligt pausad eftersom man ser över vilken layouten som är bäst lämpad för framtida testningar av autonoma fordon under jord.

Epirocs Easer L, en för LKAB ny öppningsborrigg, sattes i drift i Konsuln under hösten 2019 och har hittills borrat sju borrhål, alla omkring femtio meter långa. 

Illustration över hur långt ortdrivning genomförts på en av nivåerna i testgruvan Konsuln.
Testgruvan i Konsuln, ortdrivning på nivå 486.

Reviderad testplan för automation, autonomi och koldioxidfria transporter

— Utifrån på styrgruppen beslutad systemstruktur för SUM och Konsuln har vi tagit fram en reviderad testplan för automation, autonomi och CO2-fria transporter. Vidare tar vi nästa steg i utvecklingen av allianssamarbetet för att vässa samverkan och tydliggöra rollerna för bästa möjliga framfart, säger Mike Lowther, ansvarig för testgruvan Konsuln.

Mine Operations Control växer fram

I projektkontoren strax bredvid infarten till Konsulngruvan fortsätter installationen av Mine Operations Control (MOC). Med nyaste tekniken från ABB är ambitionen att allt som händer i testgruvan ska passera, planeras eller styras härifrån. Tanken är att utbilda operatörer i den nya tekniken, inledningsvis operatörer utlånade från Kirunagruvan och fortsättningsvis även operatörer från Malmberget och Svappavaara. I nära anslutning till MOC kommer även nya arbetssätt att testas och utvärderas, med stöd från delprojektet Människa och förändring.
— Det här är en bra möjlighet att prova hur både teknik och kreativa utformningar av fysiska rum kan hjälpa oss att arbeta mer effektivt i våra framtida underjordsgruvor, säger AnnChristine Lindgren, sektionschef för HR Shared Services och projektledare för Människa och förändring i SUM.

LKAB’s investment in carbon-free underground mining receives support from the Swedish Energy Agency

The Sustainable Underground Mining (SUM) initiative, which has a long-term vision to develop carbon-free, digitized and autonomous underground mining at great depths, has been granted financial support of SEK 207 million by the Swedish Energy Agency.

SUM was initiated in June 2018 in cooperation with four other strong players in Swedish industry, the Volvo Group, ABB, Epiroc and Combitech.

It is now confirmed that the Testbädd (Testbed) project for the integrated, efficient and carbon-free mining system, which is part of SUM, has received financial support from the Swedish Energy Agency. The support amounts to SEK 207 million. The total cost of the project is estimated to be SEK 1.1 billion

The goal is to implement carbon-free and autonomous mining in a physical as well as a virtual test mine, and then scale up and implement the mining methods in LKAB’s underground mines in Kiruna and Malmberget.

”Among other things, the project is driving developments towards the elimination of diesel-powered mining machines and thus a carbon-free mining operation. We will also develop and evaluate management and integration systems that collect data that is then linked together in an efficient ecosystem. With this investment, we are taking one of several important steps towards switching to a climate-smart industry with people at the centre,” says Jan Moström, President and CEO of LKAB.

”With our commitment to a fossil-free mining operation, we are driving the transition to a fossil-free value chain in the iron and steel industry. This will ultimately contribute to achieving the Swedish energy and climate goals and long-term competitiveness for Swedish industry. The initiative becomes even more important in the current situation when many Swedish companies face major challenges”, says Robert Andrén, Director General of the Swedish Energy Agency.

LKAB:s satsning på en koldioxidfri underjordsbrytning får stöd från Energimyndigheten

Initiativet Sustainable Underground Mining (SUM), som har som långsiktig vision att utveckla en koldioxidfri, digitaliserad och autonom underjordsbrytning på stora djup, har beviljats finansiellt stöd från Energimyndigheten på 207 miljoner kronor.

PRESSMEDDELANDE 30 mars 2020

SUM initierades i juni 2018 tillsammans med fyra andra starka aktörer i svensk industri, Volvokoncernen, ABB, Epiroc och Combitech.

Nu står det klart att projektet Testbädd för integrerat, effektivt och koldioxidfritt gruvbrytningssystem, som är en del av SUM, fått finansiellt stöd av Energimyndigheten. Stödet uppgår till en summa av 207 miljoner kronor. Den totala kostnaden för projektet beräknas uppgå till 1,1 miljarder kronor

Målet är att implementera en koldioxidfri och autonom gruvbrytning i en fysisk såväl som virtuell testgruva, för att sedan skala upp och införa brytningsmetoderna i LKAB:s underjordsgruvor i Kiruna och Malmberget.

— I projektet driver vi bland annat utvecklingen mot en eliminering av dieseldrivna gruvmaskiner och därmed en koldioxidfri gruvbrytning. Vi ska också ta fram och utvärdera lednings- och integrationssystem som samlar in data som sedan kopplas samman i ett effektivt ekosystem. Med den här satsningen tar vi ett av flera viktiga steg för att ställa om till en klimatsmart industri med människan i centrum, säger Jan Moström, vd och koncernchef på LKAB.

— Med vårt engagemang i satsningen på en fossilfri gruvbrytning driver vi på omställningen till en fossilfri värdekedja inom järn- och stålindustrin. Det kommer i förlängningen bidra till att nå de svenska energi- och klimatmålen och långsiktig konkurrenskraft för svensk industri. Satsningen blir än mer viktig i den rådande situationen när många svenska företag har stora utmaningar, säger Robert Andrén, generaldirektör på Energimyndigheten.