Nyheter

Transport solutions for the mine of the future

The Sustainable Underground Mining project, SUM, has four sub-projects that are closely interconnected. In one of the sub-projects, autonomous, smart and carbon-free vehicles will be tested in LKAB’s test mine, Konsuln in Kiruna. Here humans and machines will work together safely.

The strength of a major partnership such as SUM is that each company can contribute with its unique expertise. Epiroc has extensive experience of machinery developed for use underground and the Volvo group of vehicles used above ground. Combitech contributes with knowledge of how different systems can be integrated with each other and ABB with management systems, i.e. how the communication can work.

In sub-project 2, DP2, the focus is currently on knowledge sharing and finding a common level to start with. The goal is to test electrically driven, both manual and self-steering loaders, drilling rigs and forklifts that will interact with each other, with people and with other vehicles operating in the mine.

“There are several challenges, but one of the biggest is to find smart, simple and above all safe systems for underground transport in mixed traffic. We know that autonomous machines must work together with driver-controlled vehicles in the mine. Many people think that the technology already exists, but it does not. We will be the first with this”, says Hans Engberg, LKAB’s project manager for DP2.

“We started with a survey of LKAB’s mining operations. Volvo needs to know what vehicles are in the mine, how and where people will move and how everything works together. From that we will then look at what autonomous solutions can work in the rather special environment that is, after all, an underground mine”, says Mariana Forsberg, project manager for the Volvo group.

With autonomous machines, loading can be done for longer periods of time, which among other things helps to reach LKAB’s goal of increased productivity. LKAB also strives for a carbon-free operation, and this is where electric vehicles with batteries are deemed to be an option in the mine. How and where batteries should be charged in a production environment is one of the many questions that sub-project 2 should provide answers to.

“Based on the overall objectives of the project, we will set milestones so that we can perform real test situations in Konsuln. It is a case of making use of the knowledge that exists in our various companies in SUM and bringing some fresh thinking together, with safety as a guiding light. SUM is bigger than the sum of its parts”, says Niklas Fors, Epiroc’s project manager.

Another important issue is finding answers to how data should be communicated, so that the right information reaches the right recipients at the right time. For a safe and accessible working environment, vehicles should also be smart, i.e. able to exchange information by being connected in real time. This requires precise positioning of machines and people. How the data is to be collected and reach the right person or vehicle must be tested and evaluated.

The ambition is that live testing will begin in the test mine in about a year. All test results should then be used as a basis for LKAB in the mid 2020s to decide how mining should look after the year 2030, when the current main levels in the mines in Malmberget and Kiruna are deemed to be mined out.
“Autonomous and smart machines are absolutely part of the solution to become carbon-free and increase productivity, but we will always need people in the mine. However, today’s miners will not do the same things as tomorrow’s. New technology brings new tasks, just as it always has in all development, whether it be in the mining industry or in society at large. What we are facing requires knowledge, fresh thinking and hard work. SUM is about our future,” says Hans Engberg.

Hans Engberg, project manager for DP2

Transportlösningar för framtidens gruva

I Sustainable Underground Mining, SUM, pågår fyra delprojekt som är tätt sammankopplade. I ett av delprojekten ska autonoma, smarta och koldioxidfria fordon provas i LKAB:s testgruva Konsuln i Kiruna. Här ska människa och maskin fungera tillsammans på ett säkert sätt.

Styrkan i ett stort partnerskap som SUM är att respektive bolag bidrar med sin unika kompetens. Epiroc har lång erfarenhet av maskiner som förs fram under jord och Volvokoncernen av fordon ovan jord. Combitech bidrar med kunskap om hur olika system ska integreras med varandra och ABB med ledningssystem, dvs hur kommunikationen kan fungera.

I delprojekt 2, DP2, läggs just nu fokus på kunskapsutbyte och att hitta en gemensam nivå att utgå från. Målet är att testa eldrivna, både manuella och självstyrande lastmaskiner, borriggar och truckar som ska samverka med varandra, med människor och med andra fordon som rör sig i gruvan.
— Det finns flera utmaningar, men en av de största är att hitta smarta, enkla och framför allt säkra system för underjordstransport i blandtrafik. Vi vet att autonoma maskiner måste fungera tillsammans med förardrivna bilar i gruvan. Många tror att den tekniken redan finns, men så är det inte. Vi kommer att vara först med det här, säger Hans Engberg, LKAB:s projektledare för DP2.

— Vi har börjat med en kartläggning av LKAB:s gruvverksamhet. Volvo behöver veta vilka fordon som finns i gruvan, hur och var människor kommer att röra sig och hur allt samverkar. Utifrån det kommer vi sedan titta på vilka autonoma lösningar som kan fungera i den ganska speciella miljö som en underjordsgruva ändå är, säger Mariana Forsberg, projektledare för Volvokoncernen.


Med autonoma maskiner kan lastning göras under längre tid på dygnet, vilket bland annat bidrar till att nå LKAB:s mål med ökad produktivitet. LKAB strävar också efter en koldioxidfri verksamhet och här bedöms eldrivna fordon med batterier vara ett alternativ i gruvan. Hur och var batterierna ska laddas i en produktionsmiljö är en av många frågor som delprojekt 2 ska ge svar på.

— Utifrån de övergripande målen i projektet, ska vi sätta delmål så att vi kan utföra verkliga testsituationer i Konsuln. Det gäller att ta tillvara den kunskap som finns i våra olika bolag i SUM och med säkerheten som ledstjärna tillsammans tänka nytt. SUM är större än delarna, säger Niklas Fors, Epirocs projektledare.

Att hitta svar på hur data ska kommuniceras så att rätt information når fram till rätt mottagare i rätt tid är en annan viktig fråga. För en säker och tillgänglig arbetsmiljö ska fordonen även vara smarta, dvs kunna utbyta information genom att vara uppkopplade i realtid. Här krävs precisa positioneringar av maskin och människor. Hur data ska samlas in och nå ut till rätt person eller fordon ska testas och utvärderas.

Ambitionen är att skarpa tester ska påbörjas i testgruvan om ungefär ett år. Alla testresultat ska sedan användas som underlag för att LKAB i mitten av 2020-talet ska fatta beslut om hur gruvbrytningen ska se ut efter år 2030, då nuvarande huvudnivåer i gruvorna i Malmberget och Kiruna bedöms vara utbrutna.

— Autonoma och smarta maskiner är absolut en del av lösningen för att bli koldioxidfria och öka produktiviteten, men vi kommer alltid att behöva människor i gruvan. Däremot kommer inte dagens gruvarbetare göra samma saker som morgondagens. Med ny teknik kommer andra arbetsuppgifter, precis som det alltid har varit inom all utveckling, om det så är inom gruvnäring eller i samhället i stort. Det vi står inför kräver kunskap, nytänkande och hårt arbete. SUM handlar om vår framtid, säger Hans Engberg.

Hans Engberg, LKAB:s projektledare för ett av SUM:s delprojekt

New mining methods to be tested in Konsuln

Kiruna. When new challenges arise, creating effective solutions demands creativity and collaboration. LKAB knows that it will have to mine at greater depths in the future. What we need to do now is find out how. The way ahead is spelled SUM – Sustainable Underground Mining.

The Konsuln orebody is currently a hive of activity. The unique collaboration between LKAB, ABB, Epiroc, Combitech and the Volvo Group is in full swing, and together they will develop a new global standard for sustainable mining.

“In five years, we have to submit our recommendations for how LKAB’s mining operations will look after 2030. To do so, we must develop and test new methods and practices in a real mining environment,” says Mike Lowther, in charge of test mine activities.

The first pilot tests will be carried out as early as next year, after which many production, automation and communications tests will be carried out up until 2023. At the moment, only a small team is working in the test mine, but the pace is high and the number of employees will increase over time. LKAB Berg & Betong prepares both inclined drifts and ventilation galleries while production is under way.

”Finding new solutions is more important than ever given our knowledge of ore availability in Kiruna. We have to carry out operational tests to secure methods and physical outcomes in order to mine at greater depths in the future,” says Mike Lowther.

The SUM collaboration is part of MINE 5.0, included in the framework of the development programmes initiated to implement LKAB’s journey toward the next generation’s production systems and tomorrow’s LKAB. The objective is to set a new global standard for sustainable mining at great depths, and the target is a future mine that is safe, carbon dioxide free, digitalized and autonomous. The initiative is one of Sweden’s biggest industrial investments ever.

”We’re planning to test autonomous mining machines such as autonomous loaders that unload onto autonomous trucks. The aim of the autonomous machines is to enable production for a longer period each day. All of the test results will be used as the basis for decisions on tomorrow’s mining,” concludes Mike.

Will the work in the test mine disrupt daily production?
”The principal focus is always daily production, but the test mine creates the ability to face tomorrow’s challenges. Our contribution will be our skills in everything from planning to charging, drilling and media work. Our participation in SUM is essential if we are to achieve the major, necessary technological advances necessary for tomorrow’s mining operations,” says Nils Stenberg, Mine Manager, Kiruna.r

In brief: SUM is split into four parts.

  • Mine layout and technology
  • Autonomous, intelligent CO2-free machines
  • Management system and integration
  • People at the Centre
Mike Lowther, in charge of test mine Konsuln, Kiruna.
Mike Lowther, in charge of test mine Konsuln, Kiruna.
Nils Stenberg, Mine Manager, Kiruna.
Nils Stenberg, Mine Manager, Kiruna.

Nya brytningsmetoder ska testas i Konsuln

Kiruna. När nya utmaningar uppstår krävs kreativitet och samarbete för att ta fram effektiva lösningar. LKAB vet att vi i framtiden kommer att behöva bryta på större djup. Nu gäller det att ta reda på hur. Vägen dit stavas SUM – Sustainable Underground Mining. 

I LKAB:s underjordsgruva i Kiruna, i malmkroppen Konsuln, är det just nu full aktivitet. Det unika samarbetet mellan LKAB, ABB, Epiroc, Combitech och Volvokoncernen är i full gång. Tillsammans ska en ny världsstandard för hållbar gruvbrytning på större djup utvecklas.

– Inom fem år ska vi lämna in våra rekommendationer på hur LKAB:s gruvbrytning ska se ut efter 2030. För att kunna göra det måste vi utveckla och testa nya metoder och arbetssätt i verklig gruvmiljö, säger Mike Lowther, ansvarig för testgruvan.

De första pilottesterna ska genomföras redan nästa år. Därefter ska många produktions-, automations-, och kommunikationstester genomföras fram till 2023. Just nu arbetar ett litet team i testgruvan men i förlängningen kommer antalet medarbetare att öka, och tempot är högt. LKAB Berg & Betong tillreder både snedbanor och ventilationsorter samtidigt som det pågår produktion.

– Att hitta nya lösningar är viktigare än någonsin i samband med kännedomen om malmtillgången i Kiruna. Vi måste genomföra operativa tester för att säkerställa metoder och fysiska utfall för att kunna bryta på större djup i framtiden, säger Mike Lowther.

Samarbetet SUM är en del av utvecklingsprogrammet Gruva 5.0 som ingår i de ram- och utvecklingsprogram som initierats för att genomföra LKAB:s resa mot nästa generations produktionssystem och framtidens LKAB. Syftet är att sätta en ny världsstandard för hållbar gruvbrytning på stora djup och målbilden är att framtidens gruva ska vara säker, koldioxidfri, digitaliserad och autonom. Initiativet är en av Sveriges största industriinvesteringar någonsin.

– Tester av autonoma gruvmaskiner planeras, till exempel autonoma lastmaskiner som lastar på autonoma truckar. Syftet med autonoma maskiner är att kunna producera under längre tid över dygnet. Alla testresultat ska användas för att fatta beslut om framtidens gruvbrytning, avslutar Mike.

Kommer arbetet i testgruvan störa den dagliga produktionen?
– Huvudfokus är alltid den dagliga produktionen, men testgruvan skapar möjligheter att klara framtidens utmaningar. Vi kommer att bidra med vår kompetens i allt från planering till laddning, borrning och mediajobb. Vår delaktighet i SUM är en förutsättning för att klara de stora och nödvändiga tekniksprången som krävs för framtidens gruvdrift, säger Nils Stenberg, gruvchef Kiruna.

Faktaruta: SUM är indelat i fyra delar.

  • Gruvans layout och teknik
  • Autonoma, smarta CO2-fria maskiner
  • Ledningssystem och integration
  • Människan i centrum
Mike Lowther, chef för testgruvan Konsuln i Kiruna
Mike Lowther, chef för testgruvan Konsuln i Kiruna
Nils Stenberg, gruvchef i Kiruna
Nils Stenberg, gruvchef i Kiruna

New world standard for sustainable mining

The mine of the future is carbon-dioxide-free, digitalized and autonomous. To set a new world standard for sustainable mining at great depth, LKAB, ABB, Epiroc, Combitech and Volvo Group have joined forces in a partnership and are starting a unique testbed in the orefields of northern Sweden.

The testbed, SUM, Sustainable Underground Mining, will be created in LKAB’s underground mines in Kiruna and Malmberget and will also take the form of a virtual mine. Here, new technology will be developed and tested in a real mining environment to ensure that the Swedish mining industry can remain competitive and create jobs and growth, both locally in Norrbotten and nationally. This requires new control systems, new and improved mining equipment, as well as complex and efficient management systems that meet future demands for a sustainable industry. Reaching that goal will demand a new type of collaboration, a digital ecosystem in which the partners’ digital systems and operations are linked.

”Sweden’s mining and minerals industry is competing to be the world’s most sustainable. Since sustainability requirements and technology are now developing at a rapid pace, Swedish companies have to join forces to ensure that we can mine safely and sustainably in the future. That bodes well for a mining nation like Sweden,” says Mikael Damberg, Minister for Enterprise and Innovation.

After 2030 LKAB must be ready to mine at greater depth in the Kiruna and Malmberget mines. For this, one of Sweden’s biggest industrial investments ever, decisions will have to be taken in the mid-2020s. To be able to realize the technology shift and reduce climate impact, LKAB, ABB, Epiroc, Combitech and AB Volvo have joined forces to find solutions and set a new world standard for sustainable mining at great depth that would entail a major leap in technological development.

”LKAB has a longstanding tradition of innovation and, to secure long-term competitiveness, we must find new methods and smarter solutions for continued mining of the world’s best and purest iron ore deposits deeper in our underground mines. We are proud to enter into one of the biggest collaborative ventures in Sweden today, a venture involving industry leaders that are contributing expertise and technical resources. Together, we will develop a future mining industry that is sustainable, safe, carbon-dioxide-free, digitalized and autonomous,” comments Jan Moström, President and CEO, LKAB.

”We’re proud to be part of a collaborative effort to develop the world’s most modern mining operation. This aligns well with our focus on autonomous and battery-operated products and solutions that improve productivity and safety in the mines,” says Per Lindberg, President and CEO of Epiroc.

”LKAB is taking a whole new approach to the development of future mines with unique digital and sustainable solutions. We look forward to partnering with LKAB, Epiroc, Combitech and AB Volvo and contributing our knowledge of automation and electrification of underground mines and services. Digitalization presents tremendous opportunities and, together with our partners, we are creating the safe and efficient mines of tomorrow,” says Johan Söderström, Managing Director, ABB Sweden.

”Via this partnership, we can derive maximum benefit from digitalization and create the sustainable mine of the future. We are proud to participate in a very important effort whereby we can contribute our expertise and experience of linking automated processes and people by means of so-called digital ecosystems,” says Hans Torin, CEO, Combitech.

”Swedish industrial competitiveness is based on innovation, collaboration between society and strong, international companies, and a genuine ambition to find systems solutions that are environmentally, socially and economically sustainable. In this way we are assured, jointly and individually, of our leadership role in the world. For the Volvo Group it is vital to be part of complete systems solutions that create prosperity for society and industry. In a technical paradigm shift where automation, electromobility and interconnected systems play a key role, this collaborative effort will strengthen our competitive advantage globally,” comments Martin Lundstedt, President and CEO, Volvo Group.

Within the framework of the testbed the best means of building an efficient autonomous production system that is carbon-dioxide-free and has the highest conceivable level of safety will be studied. In the future autonomous and digitalized mine people and machines will work side by side. Implementation of the project will require very significant investment on a national scale and the partners are therefore seeking collaboration with more suppliers, the Swedish state, research institutes and universities.

Ny världsstandard för hållbar gruvbrytning

Framtidens gruva är koldioxidfri, digitaliserad och autonom. För att tillsammans sätta en ny världsstandard för hållbar gruvbrytning på stora djup, går LKAB, ABB, Epiroc, Combitech och Volvokoncernen samman i ett partnerskap och startar en unik testbädd i Malmfälten.

Testbädden, SUM, Sustainable Underground Mining, ska anläggas i LKAB:s underjordsgruvor i Kiruna och Malmberget samt i en virtuell gruva. I testanläggningarna ska ny teknik utvecklas och testas i verklig gruvmiljö för att säkerställa att svensk gruvindustri även i framtiden är konkurrenskraftig och kan skapa jobb och tillväxt, både lokalt i Norrbotten och nationellt. Det krävs nya styrsystem, ny och utvecklad gruvutrustning samt komplexa och effektiva ledningssystem som möter framtidens krav på en hållbar industri. För att nå dit krävs en helt ny typ av samarbete, ett digitalt ekosystem där parterna kopplar ihop såväl digitala system som verksamheter.

Sveriges gruv- och mineralindustri tävlar om att vara mest hållbar i hela världen. Hållbarhetskraven och teknikutvecklingen utvecklas nu i snabb takt och då behöver även svenska aktörer komma samman för att se till att vi kan bedriva gruvdrift på ett säkert och hållbart sätt i framtiden. Det bådar gott för gruvlandet Sverige, säger Mikael Damberg, närings- och innovationsminister

Efter 2030 ska LKAB stå redo att bryta järnmalm djupare ner i gruvorna i Kiruna och Malmberget. Det förutsätter att beslut fattas i mitten på 2020-talet för en av Sveriges största industriinvesteringar någonsin. För att klara teknikskiftet och minska klimatpåverkan går de svenska industriföretagen LKAB, ABB, Epiroc, Combitech och AB Volvo samman för att hitta lösningar och sätta en ny världsstandard för hållbar gruvdrift på stora djup som skulle innebära ett rejält tekniksprång.

– LKAB har en lång tradition av innovationer och för att säkra långsiktig konkurrenskraft måste vi hitta nya metoder och smartare lösningar för fortsatt brytning av världens bästa och renaste järnmalmsfyndigheter djupare ner i våra underjordsgruvor. Vi är stolta över att inleda ett av de största samarbetsprojekten i Sverige idag med ledande aktörer i branschen som bidrar med kompetens och tekniska resurser. Tillsammans ska vi ta fram lösningen på morgondagens hållbara gruvindustri som är säker, koldioxidfri, digitaliserad och autonom, säger Jan Moström, vd och koncernchef LKAB.

– Vi är stolta över att vara en del av samarbetet med att utveckla världens mest moderna gruvverksamhet. Detta är i linje med vårt fokus på autonoma och batteridrivna produkter och lösningar som ökar produktiviteten och säkerheten i gruvorna, säger Per Lindberg, vd och koncernchef Epiroc.

– LKAB tar ett helt nytt grepp i utvecklingen av framtidens gruvor med unika digitala och hållbara lösningar. Vi ser fram mot att i ett partnerskap tillsammans med LKAB, Epiroc, Combitech och AB Volvo kunna bidra med vår kunskap inom automation och elektrifiering av underjordsgruvor samt service. Digitaliseringen ger oerhört stora möjligheter och tillsammans med övriga samarbetspartner skapar vi morgondagens effektiva och säkra gruvor säger Johan Söderström, vd ABB Sverige.

– Genom det här partnerskapet kan vi tillsammans dra nytta av digitaliseringens möjligheter fullt ut och skapa framtidens hållbara gruva. Vi är stolta över att delta i ett så viktigt arbete där vi kan bidra med vår kompetens och erfarenhet av att knyta ihop autonoma processer och människor genom så kallade digitala ekosystem, säger Hans Torin, vd Combitech.

– Svensk industris konkurrenskraft bygger på innovation, samarbete mellan samhälle och starka internationella företag samt en genuin ambition att hitta systemlösningar som är miljömässigt, socialt och ekonomiskt hållbara. På detta sätt försäkrar vi oss om vår individuella och gemensamma ledarroll i världen. För Volvokoncernen är det viktigt att vara en del i kompletta systemlösningar som skapar välstånd för samhälle och näringsliv. I ett tekniskt paradigmskifte där automation, elektromobilitet och sammankopplade system spelar avgörande roll kommer det här samarbetet stärka vår konkurrenskraft globalt, säger Martin Lundstedt, vd Volvokoncernen.

Inom ramen för testbädden ska bästa sättet för att bygga ett effektivt autonomt produktionssystem undersökas, som är koldioxidfritt och med högsta tänkbara säkerhet. I framtidens autonoma och digitaliserade gruva ska maskiner och människor arbeta sida vid sida. För att projektet ska gå att genomföra krävs det betydande nationella insatser och parterna söker därför samarbete med fler leverantörer, staten, forskningsinstitut och universitet.

Gemensam presskonferens som hålls idag kl. 11.30 livesänds via följande länk: https://edge.media-server.com/m6/p/pjqsna7q

För mer information kontakta:
Tina Benson, tf Informationschef LKAB, +46 70 342 10 85
Caroline Karlsson, Director of Corporate Communications ABB, +46 70 26 49 340